Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Ochrona środowiska - grafika ozdobnaKOREKTA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1) Urząd Gminy Hrubieszów przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


2) Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami i przenosi w całości odpowiedzialność od dnia 1 lipca 2013r., na Gminę, wprowadzając obowiązek finansowania przez mieszkańców, kosztów funkcjonowania systemu w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procesu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

Na terenie gminy Hrubieszów nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są one gospodarować odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hrubieszów.

Regulamin nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, które będą odbierane w workach o następujących kolorach:

niesegregowane odpady komunalne – worek czarny,
przeterminowane leki i chemikalia – worek biały,
zużyte baterie i akumulatory – worek brązowy,
odpady zielone i bioodpady – worek fioletowy,
papier i tektura – worek niebieski,
szkło – worek zielony,
tworzywa sztuczne – worek żółty,
metale – worek czerwony.

Wyżej wymienione odpady będą odbierane w miesiącach:
- zabudowa wielorodzinna: co miesiąc,
- zabudowa jednorodzinna: luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień.

Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki do zbiórki tych odpadów.

Pozostałe rodzaje odpadów takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe i zużyte opony, będą odbierane w miesiącach: kwiecień i listopad. Odbioru odpadów będzie dokonywała firma, która zostanie wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.

Ponadto wszystkie rodzaje odpadów oprócz niesegregowanych (czarne worki) mieszkańcy będą mogli przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie.

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek do 31.05.2013r., złożyć do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację, w której dokona naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkałych, na danej nieruchomości. Liczba ta nie musi się równać liczbie osób zameldowanych. Oznacza to, że opłatę należy naliczyć wyłącznie za te osoby, które faktycznie przebywają na danej nieruchomości. Każda zmiana liczby osób zamieszkałych pociąga za sobą konieczność złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Deklaracja będzie też podstawą do zapłaty oraz podstawą do egzekucji należności nie zapłaconych.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Hrubieszów drogą elektroniczną poprzez platformę Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznych - ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Szczegółowy opis sposobu doręczania dokumentów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86&p1=szczegoly&p2=157319

Opłata ustalona uchwałą Rady Gminy Hrubieszów obecnie wynosi:
1) w przypadku  zabudowy jednorodzinnej:
a) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 4 złote miesięcznie od osoby,
b) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosi 10 złotych miesięcznie od osoby.
2) w przypadku  zabudowy wielorodzinnej:
a) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi  4 złote miesięcznie  od każdej osoby, bez względu na ilość zamieszkałych osób,
b) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosi 8 złotych miesięcznie od osoby bez względu na liczbę osób  zamieszkałych.

Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, cztery razy do roku, w terminach płatności  podatku rolnego, za trzy miesiące kalendarzowe w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, wyliczoną w następujący sposób: liczba osób zamieszkałych  x stawka x 3 (liczba miesięcy) = opłata za daną nieruchomość na kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w terminach:
1) do dnia 15-go marca,
2) do dnia 15-go maja,
3) do dnia 15-go września,
4) do dnia 15-go listopada
u inkasenta lub na rachunek bankowy Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Więcej informacji na ten temat będą Państwo mogli uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów  pod numerem telefonu 084 696 2681 (82) wew. 22

 

Dokumenty do pobrania:

Okonka symbolizująca dokument RTFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2019 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony