Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Logo Swiss ContributionInstytucja realizująca: Gmina Miejska Hrubieszów

Partnerzy Samorządowi Projektu: 9 gmin z terenu 3 powiatów, dla których wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, związane z bytnością Gotów
    6 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego - Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice
    2 gminy z terenu powiatu tomaszowskiego - Tyszowce i Tomaszów Lubelski
    1 gmina z terenu powiatu zamojskiego - Komarów-Osada

Partner Instytucjonalny: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Szacowany całkowity koszt Projektu:
4 476 021 CHF (ok.13 mln zł)

Dofinansowanie ze środków SPPW:
4 138 048 CHF (ok. 11,6 mln zł)

Okres rzeczowej realizacji projektu:
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji – 9 sierpień 2011
Zakończenie rzeczowej realizacji – 31 lipiec 2015

Data podpisania umowy w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarską Agencją ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) – 9 sierpnia 2011.

Data zawarcia umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Miejską Hrubieszów (Instytucja Realizująca) – 5 październik 2011 (data podpisania przez WWPE) – 17 październik 2011 (data podpisania przez Burmistrza Miasta Hrubieszów)

Cel główny projektu:
Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój turystyki.

Aby osiągnąć cel główny zdefiniowano cele szczegółowe projektu. Cele szczegółowe:
    Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru.
    Promocja gospodarcza rozwój przedsiębiorczości na obszarze podregionu.
    Kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru-tworzenie ponadlokalnej turystycznej – marki II etap.
    Rozwój zasobów ludzkich, w tym wspieranie młodzieży.

Działania, które pozwolą osiągnąć założone cele.

Projekt zakłada funkcjonowanie trzech głównych funduszy:
    Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich
    Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych
    Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości

Pozostałe działania bezpośrednio związane z obsługą wymienionych funduszy:
    działania informacyjno- promocyjne Projektu
    utworzenie i wyposażenie siedziby Biura Projektu
    zarządzanie projektem
    audyt zewnętrzny Projektu

Działania w ramach poszczególnych funduszy
    Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich – realizowany i zarządzany przez Biuro Projektu przewiduje:
    - organizację 44 szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców podregionu Gotania związanych z możliwością wykonywania zawodu poza rolnictwem
    - organizację wizyt studyjnych do regionów tych kraju i Europy, gdzie wykorzystano potencjał endogeniczny dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dzisiaj dawne tereny rolnicze są miejscem odwiedzanym przez turystów, których obsługa stanowi doskonałe źródło dochodu mieszkańców
    - doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu objętego projektem pod kątem właściwego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej
    Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych
    realizowany i zarządzany przez Biuro Projektu przewiduje m. innymi:
    - granty/ dotacje dla NGO na ich rozwój
    - granty/dotacje dla NGO na organizację imprez promujących podregion Gotania
    - działania promujące podregion i markę Gotania (wykonanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Podregionu Gotania, oznakowania turystyczne gmin /witacze; wykonanie stoiska na targi i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych; wydawnictwa promocyjne i turystyczne; wizyty studyjne)

Fundusz dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:
    Pobudzenie aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych
    Wzrost zaangażowania lokalnych NGO
    Wzrost rozpoznawalności marki Gotania
    Wzrost ilości zawiązywanych partnerstw oraz integracja społeczności

Wnioski będą składane na następujące rodzaje działań (projektów):
    Rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych typu świetlice, kluby młodzieżowe
    Usługi rozwijające sport, rekreację oraz promujące podregion Gotanii
    Usługi rozwijające turystykę terenu Gotanii
    Usługi promujące kulturę, tradycję, rękodzieło unikalne zawody związane z lokalną tradycją
    Usługi pobudzające przedsiębiorczość wśród lokalnej społeczności
    Usługi przełamujące bariery społeczne, stereotypy panujące w społeczeństwie
    Usługi integrujące społeczność Gotanii

Będą to min.:
zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja świetlic młodzieżowych, klubów przedszkolaka, zajęcia integrujące mieszkańców oraz promujące lokalna kulturę, zajęcia aktywizujące osoby dorosłe np. aktywna turystyka, zajęcia pobudzające i rozwijające pasje i zainteresowania społeczności, warsztaty promujące tradycyjne zawody np. typu kowal, tkacz, garncarz itp., zajęcia promujące dobre praktyki z innych regionów Polski, projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i promujące teren Gotanii, szkolenia i warsztaty promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz implementujące dobre praktyki biznesowe opierające się na tych zasobach, działania promujące i aktywizujące osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

3. Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości zarządzany przez Partnera Instytucjonalnego Projektu/Fundację Rozwoju Lubelszczyzny
Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” ma na celu udzielanie grantów osobom fizycznym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której kierunki będą wynikały z potrzeb określonych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju podregionu Gotania. Udzielane będzie wsparcie szkoleniowe i doradcze zarówno na etapie przed złożeniem wniosku o dotacje, jak i po założeniu działalności gospodarczej. Dzięki tym działaniom możliwe będzie ograniczenie ryzyka nie udanych inwestycji.

Działania:
    Szkolenia podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
    - 5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie 90 osób)
    Doradztwo podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
    - 1080godzin
    Liczba przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
    - min. 70
    Szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców
    -5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie min. 70 osób).
    Doradztwo specjalistyczne dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą  
    - 1080godzin.

Działania informacyjno-promocyjne Projektu – przewidują m. innymi:
    wykonanie i prowadzenie strony www.gotania.sppw.pl dla projektu,
    wykonanie plakatów, ulotek, standów, - zamieszczanie artykułów sponsorowanych, ogłoszeń dot. udzielanych grantów,
    organizację konferencji i seminariów,
    wykonanie filmu upowszechniającego rezultaty projektu.

Zarządzanie Projektem – za prawidłową realizację projektu odpowiedzialna będzie Instytucja Realizująca – Gmina Miejska Hrubieszów.

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację Projektu, będzie personel Biura Projektu utworzony Zarządzeniem nr 152/2011 przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w składzie:
    Kierownik Biura Projektu
    Specjalista d.s. monitoringu finansowego
    Specjalista d.s. monitoringu i sprawozdawczości
    Specjalista d.s. administracyjnych
    Księgowy Projektu
oraz:
Personel Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości – pracownicy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w składzie:
    Koordynator
    Specjalista d.s. Grantów
    Specjalista d.s. monitoringu finansowego i sprawozdawczości
    Pracownik administracyjny

Beneficjentami końcowymi projektu będą:
    Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu objętego Projektem
    Mieszkańcy Podregionu
    Organizacje Pozarządowe (NGO)
    Turyści

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
    Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia ABC przedsiębiorczości przez minimum 90 osób
    Ukończenie specjalistycznego szkolenia przez 70 przedsiębiorców
    Powstanie minimum 70 mikroprzedsiębiorstw
    Wskazanie dalszej ścieżki kształcenia, dla co najmniej 625 uczniów ze szkół gimnazjalnych
    Podniesienie kwalifikacji u 660 osób, które ukończą szkolenia zgodnie ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Podregionu
    Zapoznanie się z dobrymi praktykami 80 osób podczas wizyt studyjnych w Szwajcarii
    Upowszechnienie oferty turystycznej na 8 targach turystycznych
    Ułatwienie dostępu do informacji turystom i mieszkańcom w 10 gminach partnerskich
    Uczestnictwo w imprezach promocyjnych mieszkańców i turystów – 100 000 osób
    Udział stoiska w targach, prezentacja oferty podregionu i budowanie pozytywnego wizerunku marki „Gotania” mierzony ilością osób odwiedzających stoisko wystawiennicze na targach turystycznych – 100 000 osób
    Wzmocnienie potencjału co najmniej 15 NGO – tworzenie oferty zgodnej ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Podregionu
    Ujednolicenie systemu planowania i zarządzania strategicznego 10 gmin partnerskich poprzez wypracowanie i wdrażanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Podregionu Gotania

 

Strona projektu:
www.gotania.sppw.pl

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2021 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony